بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960060227
نویسنده : فاطمه رسولی نژاد جوریابی
عنوان پایان نامه : نیازهای اطلاعاتی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در مورد روندها و پیشرفتهای علوم کشاورزی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید فیروزی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شواهد نشان مي¬دهد كه ميزان توانمندي پرسنل سازمان¬ها با ميزان آموزشي كه به آنها داده مي شود رابطه مستقيم دارد. بنابراين، آموزش يکي از كليدهاي مهم موفقيت و پيشرفت سازمانی به شمار می-رود. بديهي است آموزش نياز به برنامه¬ريزي دارد. برنامه¬ريزي براي آموزش نيروي انساني در سازمان نيز، مستلزم نيازسنجي است. لذا به منظور بالابردن بهره¬وري نيروي انساني به منظور كمک به توسعه بخش كشاورزي باید نيازهاي توسعه حرفه¬اي آنان را شناسايي و مرتفع كرد. هدف از اين پژوهش، ارزیابی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در مورد روندها و پیشرفتهای علوم کشاورزی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان متخصص سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بود. با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران و روش نمونه¬گیری خوشه¬ای، تعداد 122 نفر به¬ عنوان حجم نمونه انتخاب شد. تجزیه‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق، اهداف توسعه پایدار، کشاورزی چندکارکردی و تشکل‌های بهره‌برداران، سه گویه برتر تحقیق را تشکیل می¬دادند. همچنین نمرات اولویت¬های سنجش¬شده نشان داد که هر سی ‌و هشت گویه انتخابی در سطح بالای نیاز آموزشی قرار داشتند. نتایج آزمون‌های t و تجزیه واریانس نشان داد که در سطح 05/0، متغیرهای جنس، میزان تحصیلات، شرکت در دوره‌های آموزشی، سن، سابقه کار و پست سازمانی بر روی نگرش تأثیر معنی‌داری نداشتند و تنها اثر رشته تحصیلی بر نگرش معنی‌دار بود.
كلمات كليدي : کشاورزی جدید، نیازسنجی، کارشناسان، نیاز آموزشی، جهاد کشاورزی
تاريخ دفاع : 1398-06-31