بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960024637
نویسنده : فاطمه پورمهدی تکرمی
عنوان پایان نامه : تاثیر ابعاد سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت های دولتی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا آزاده دل, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام این تحقیق سنجش تاثیر ابعاد سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت های دولتی استان گیلان می باشد که سرمایه انسانی بعنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است که شامل تعهد سازمانی، مهارت های چندگانه مدیران و مهارت های چندگانه کارکنان می باشد و عملکرد سازمانی نیز بعنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های دولتی و ادارات وابسته به آن ها در شهرستان ها هستند که به نحوی از انحاء بودجه دولتی استفاده می نمایند و در استان گیلان مستقر می باشند که تعداد آن ها 160 واحد سازمانی است. این پژوهش، از لحاظ ماهیت مساله و هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ روش اجرايي توصيفي تحلیلی محسوب می شود که روش جمع آوري اطلاعات از نوع میدانی بوده و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد. برای این پژوهش از دو روش توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم افزارSmart PLS 3 به تشریح و تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده استفاده شده که در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير توزيع فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات به تحليل و توصيف ويژگي هاي جامعه پرداخته شد و در سطح استنباطي هم به منظور آزمون فرضيه های تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که همه ابعاد سرمایه انسانی اثرات معناداری بر عملکرد سازمانی دارند. به مدیران سازمان ها و شرکت ها پیشنهاد می گردد با افزایش مهارت های فنی مرتبط با حوزه کاری مدیران، برنامه ریزي در جهت بهبود روابط و ارتباطات در بین کارکنان و مدیران، توجه به شایستگی مدیران از طریق برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و کاهش بوروکراسی و رسمیت اداری عملکرد سازمانی را ارتقا دهند.
كلمات كليدي : سرمایه انسانی، مهارت های چندگانه مدیران، مهارت های چندگانه کارکنان، عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1398-9-27