بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950088246
نویسنده : امیر جماییلی کلویر
عنوان پایان نامه : تأثیر گرم کردن مدل فیفا 11برآمادگی بدنی و مهارتی بازیکنان فوتبال نوجوانان نیمه‌حرفه‌ای
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: ورزشکاران رقابتی درصدد یافتن راهی برای بهبود عملکرد ورزشی خود هستند. گرم کردن اولین بخش هر برنامه ورزشی می باشد گرم کردن بعنوان ابزار تکنیکی که بتواند توانایی وکارایی ورزشکاران را تاحد ایده ال بالا می برد. هدف کلی این تحقیق تعیین تاثیر گرم کردن به روش مدل فیفا 11بر امادگی جسمانی (چابکی.سرعت 10متر.سرعت 20متر.سرعت 30متر.توان بی هوازی.توان هوازی ) و مهارتی (شوت. دربیل ) فوتبالیست‌هیا نیمه‌حرفه‌ای فوتبال نوجوان ملوان حاضر در لیگ برتر کشور بود. نمونه تحقیق شامل 30 نفر بودند که بصورت نمونه در دسترس بصورت تصادفی به دو گروه تجربی (15=n سن، 40/15= ، 36/59= وزن) وگروه شاهد (15=n سن، 40/15= ، 08/61= وزن) تقسیم شدند. بعد از تکمیل پرسش نامه و رضایت نامه یک دوره 6هفته‌ای هر هفته 3جلسه تمرینات فیفا 11انجام شد. که مدت آن 25 دقیقه بطول می انجامد .آزمون‌های ایلینویز برای اندازه‌گیری چابکی، سرعت 10 متر، سرعت 20متر و سرعت 30متر برای آزمون سرعت وآزمون rast، برای توان بی‌هوازی، آزمون هاف برای آمادگی قلبی تنفسی و آزمون کریستین مور برای ارزیابی شوت واز آزمون سرعت در دریبل برای مهارت دربیل انجام شد. داده های تحقیق نیز با استفاده از ازمون tمستقل و tوابسته در سطح 05/0> p تحلیل شدند. نتیجه =نتایج نشان داده شد روش گرم کردن فیفا 11 بر چابکی بازیکنان در سرعت 10متر و30 متر و در آزمون سرعت در دربیل نیز معنی دار بود ولی در توان بی‌هوازی و هوازی و شوت معنی دار نبوده است
كلمات كليدي : فیفا 11، آمادگی جسمانی، مهارت، گرم کردن
تاريخ دفاع : 1398-6-20