بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950129202
نویسنده : کاووس قصبه
عنوان پایان نامه : عنوان تحقيق : تاثیر ویژگی های ارتباطات بازاریابی آنلاین بر نگرش و واکنش مصرف کنندگان با توجه به نقش جنسیتی (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی دیجی کالا)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : علم بازاریابی امروزه تلاش می کند تا با استفاده از ابزارهای گوناگون؛ مصرف کننده و خواسته ها و نیازهای وی را هدف قرار دهد.درک این موضوع که علت و منبع تصمیم گیری مصرف کنندگان و فرایند شکل گیری تصمیم به خرید یا عدم خرید یک محصول چگونه است می تواند کلید موفقیت و ضامن بقای یک محصول در عصر نوین باشد مصرف کننده، کاربر نهایی محصول یا سرویس است. واکنش های مصرف کننده اشاره به چگونگی و چرایی تصمیم خرید افراد دارد که شناخت آن کمک می کندفرمول های مناسبی جهت ترغیب مشتری به خرید بیشتر و وفاداری به برند طراحی کنیم. دانش ارزیابی و تاثیرگذاری بر رفتارمصرف کنندگان مهمترین نکته در مشخص کردن تلاش های بازاریابی است .جهت درک واکنش های مصرف کننده، روندهای تصمیم خرید بررسی می شوند خصوصا قسمت هایی که مصرف کنندگان را به سمت خرید یک محصول خاص رهنمون می کنند. همچنین با توسعه اینترنت، بازار یابی آنلاین افزایش پیدا کرده است. از این رو، نگرش مصرف کننده آنلاین مسئله ای است که توجه محققین را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های ارتباطات بازاریابی آنلاین بر نگرش و واکنش مصرف کنندگان با توجه به نقش جنسیتی (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی دیجی کالا) است. این مطالعه درنمونه216 نفری از کاربران دیجی کالا با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزارPLSبه کار گرفته شد.نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد بر نگرش مصرف کنندگان زن در شبکه ی اجتماعی دیجی کالا تاثیر دارد درحالیکهاعتمادبر نگرش مصرف کنندگان مرد در شبکه ی اجتماعی دیجی کالا تاثیرندارد.همچنین سودمند بودن بر نگرش مصرف کنندگان زن و مرددر شبکه ی اجتماعی دیجی کالا تاثیر دارد.طبق نتایج تحقیق ویژگی آگاهی دهندگی بر نگرش مصرف کنندگان زن و مرد در شبکه ی اجتماعی دیجی کالا تاثیر ندارد همچنین نتایج نشان داد که تناسب بر نگرش مصرف کنندگان زن در شبکه ی اجتماعی دیجی کالا تاثیر ندارددرحالیکه تناسب برنگرش مصرف کنندگان مرد در شبکه ی اجتماعی دیجی کالا تاثیر دارد.همچنین نگرش مصرف کنندگان زن و مرددیجی کالا روی واکنش آنان تاثیر دارد.
كلمات كليدي : ویژگی های ارتباطات بازاریابی آنلاین، اعتماد، سودمند بودن، ویژگی آگاهی دهندگی، تناسب، نگرش مصرف کننده،واکنش مصرف کننده
تاريخ دفاع : 1398-6-5