بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930686906
نویسنده : فاطمه راه پیما دریاکناری
عنوان پایان نامه : حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیگانگان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , زهره رحمانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شناسایی شان و حیثیت انسانی و حقوق برابر برای همه ی افراد، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان به شمار می رود. به نظر می رسد کمال مطلوب برای هر فرد، بهره مندی از همه ی حقوق و آزادی های مندرج در قوانین اساسی و اسناد بین المللی ست که از جمله می توان به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. جمعیت هر کشور را علاوه بر اتباع آن، بیگانگان نیز تشکیل می دهند. با توجه به پیامدهای مثبت و منفی که حضور بیگانگان در کشوری خواهد داشت و در کنار تکالیف و تعهدات آنان، این افراد به عنوان بشر از حقوقی نیز برخوردار هستند که البته بر اساس مبانی مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی ممکن است مقید به قیودی باشد. در کشور ما بیگانگان برخوردار از حقوق اقتصادی از جمله حق اشتغال و استملاک، حقوق اجتماعی، مانند تامین اجتماعی، حق بر بهداشت، مسکن و غیره و نیز حقوق فرهنگی از قبیل آموزش، حق مالکیت فکری و حق پژوهش هستند. در بسیاری از موارد این امر بر اساس معیارهای بین المللی و حقوق مندرج در اسناد بین المللی منطبق می باشد. هر چند تفاوت هایی نیز در این زمینه مشهود است. هدف از این بررسی، شناسایی ابزارهای قانونی و حقوقی مناسب در تنظیم هر چه بهتر و دقیق تر روابط حقوقی با بیگانگان برای دستیابی به جایگاهی مناسب در عرصه ی بین الملل می باشد.
كلمات كليدي : بیگانگان، تابعیت، حقوق اقتصادی بیگانگان، حقوق اجتماعی بیگانگان، حقوق فرهنگی بیگانگان
تاريخ دفاع : 1396-11-9