بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950499917
نویسنده : معصومه مهربانی جورشری
عنوان پایان نامه : مقایسه توانایی خودمهارگری و خودنظم بخشی عاطفی دانش آموزان با رفتارهای پرخاشگرانه و عادی مقطع متوسطه شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده مریم موسوی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از دلایل مهم شکل گیری رفتارهای نامناسب و پرخاشگرانه در دانش آموزان می توان به مشکلات آشکار در ظرفیت خودمهارگری و خودنظم بخشی عاطفی آن ها اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه توانایی خودمهارگری و خودنظم-بخشی¬عاطفی دانش¬آموزان با رفتارهای پرخاشگرانه و عادی مقطع متوسطه شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر علی– مقایسه¬ای (پس رویدادی) بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر رشت در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397به تعداد تقریبی 2300 نفر بود. از این بین 180 نفر (90 نفر دانش آموزان با رفتارهای پرخاشگرانه و 90 نفر دانش آموزان عادی) با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه ای تصادفی و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش انتخاب و پرسشنامه های پرسشنامه پرخاشگری اهواز (زاهدی و نجاریان، 1376)، خودمهارگری تانجنی و رای (2004) وخودنظم بخشی عاطفی مارس (صالحي موركاني،1385) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بين دانش آموزان با رفتارهای پرخاشگرانه و عادی از لحاظ خودمهارگری، خودنظم بخشی عاطفی و مولفه های رفتاری، تمرکز بر موقعیت، تمرکز بر تغییر عاطفه و کاهش عاطفه منفی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : خودمهارگری، خودنظم¬بخشی¬عاطفی، پرخاشگری، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1397-11-11