بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960044768
نویسنده : فاطمه نجف زاده
عنوان پایان نامه : نقش تعدیلگر یادگیری ارتباطی در تاثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سبز(مورد مطالعه: شرکت پگاه گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش تعدیل¬گر یادگیری ارتباطی در تاثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سبز در شرکت پگاه استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت مدیران و کارکنان شرکت پگاه استان گیلان می¬باشد که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد225 نفر براساس فرمول کوکران مورد نظرسنجی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن براساس روش آلفای کرونباخ بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ظرفیت جذب دانش و یادگیری ارتباطی بر عملکرد نوآورانه سبز در شرکت پگاه استان گیلان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل گر یادگیری ارتباطی در تأثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سبز در شرکت پگاه استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت. براساس یافته¬¬های مذکور می¬توان گفت که با تقویت ظرفیت جذب دانش در سایه یادگیری ارتباطی می¬توان عملکرد نوآورانه سبز در شرکت پگاه استان گیلان را بهبود بخشید.
كلمات كليدي : ظرفیت جذب دانش – یادگیری ارتباطی – عملکرد نوآورانه سبز
تاريخ دفاع : 1398-6-20