بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950134375
نویسنده : مریم امیدی فتحکوهی
عنوان پایان نامه : رابطه بین سازگاری زناشویی والدین و سبک فرزند پروری با سلامت روان فرزندان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سازگاری زناشویی والدین، سبک های فرزندپروری و سلامت روان دانش اموزان دختر بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر رشت تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای نمونه ای به حجم 350 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند. پرسشنامه‌های پژوهش عبارتند از سبک های فرزندپروری، سازگاری زناشویی و سلامت روان. با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین سازگاری زناشویی والدین (ضریب همبستگی: 299/0-)، سبک فرزندپروری مستبدانه (ضریب همبستگی: 470/0)، سبک فرزند پروری مقتدرانه (ضریب همبستگی: 413/0-) و سبک فرزندپروری سهل گیرانه (ضریب همبستگی: 210/0) با سلامت روان دانش آموزان همبستگی معناداری گزارش گردیده است. همچنین مدل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که سازگاری زناشویی والدین (ضریب بتا: 287/0-)، سبک فرزندپروری مستبدانه (ضریب بتا: 370/0)، سبک فرزند پروری مقتدرانه (ضریب بتا: 269/0-) و سبک فرزندپروری سهل گیرانه (ضریب بتا: 133/0) قادرند 43 درصد از واریانس سلامت روان دانش آموزان را به درستی پیش بینی نمایند. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که سبک های فرزندپروری والدین و سازگاری زناشویی والدین پیش بین مناسب سلامت روان فرزندان هستند.
كلمات كليدي : سبک های فرزندپروری، سازگاری زناشویی، سلامت روان
تاريخ دفاع : 1397-10-22