بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890961945
نویسنده : Adel Noruzi Gilvayi
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه هوش عاطفی وسبک رهبری تحول آفرین میان مدیران نمایندگی های ایران خودرو و سایپا در شرق گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه هوش عاطفی وسبک رهبری تحول آفرین بین مدیران نمایندگی های ایران خودرو و سایپا در شرق استان گیلان می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق را 292نفر مدیران نمایندگیهای ایران خودرووسایپا(شرق استان گیلان) تشکیل می دهد ، برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از جدول مورگان وفورمول کوکران استفاده شده است که با توجه به این جدول حجم نمونه 166نفر تعیین گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.و همچنین از دو پرسشنامه ،ودر تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آزمون كولموگروف اسميرنف و فریدمن و آزمون t استفاده شد.فرضیات تحقیق عبارت بودندازمولفه های خودآگاهی،خوکنترلی،انگیزش،همدالی ومهارت اجتماعی رابطه معناداری بانوع سبک رهبری مدیران دارند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه رابطه ابعاد هوش عاطفی وسبک رهبری تحول آفرین مدیران نمایندگیهای ایران خودرووسایپادر حد مطلوب می باشد.پس ازتحلیل داده ها مشخص شدکه همدلی،انگیزش،مهارت اجتماعی،خودآگاهی ونهایتاً خودکنترلی به ترتیب از بیشترین تاکمترین اهمیت رادرتاثیرگذاری بر نوع سبک رهبری داشته اند.
كلمات كليدي : هوش عاطفی،سبک رهبری،صنعت خودروسازی
تاريخ دفاع : 1392-06-26