بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950501055
نویسنده : معزز محمدیان
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد خانواده و سبک های عشق ورزی در زوجین متقاضی طلاق و عادی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد خانواده و سبک های عشق ورزی در زوجین متقاضی طلاق و عادی بود. روش این پژوهش علی مقایسه ایی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه زوجین متقاضی طلاق و عادی شهر رشت بود. نمونه مورد بررسی شامل 362 نفر(131 زوج متقاضی طلاق و 131 زوج عادی) است که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های عملکردخانواده و سبک های عشق ورزی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. کلیه تحلیل داده ها با استفاده از SPSS-ver20 انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین عملکرد خانواده و سبک های عشق ورزی زوجین متقاضی طلاق و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن عملکرد خانواده و میزان صمیمت و تعهد در زوجین عادی نسبت به زوجین متقاضی طلاق بود. در نتیجه می توان گفت که وجود مشکلاتی در عملکرد خانواده و عدم تعادل بین سبک های عشق ورزی مشکلات روابط بین زوجین را تشدید می کند و احتمال نارضایتی و طلاق را در بین آنها افزایش می دهد.
كلمات كليدي : عملکرد خانواده، سبک های عشق ورزی، زوجین متقاضی طلاق
تاريخ دفاع : 1397-11-8