بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950280385
نویسنده : علی غلام زاده رودبرده
عنوان پایان نامه : تاثیر اندازه هیئت مدیره بر سطح کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر غلامرضا محفوظی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر تاثیر اندازه هیئت مدیره بر سطح کارایی سرمایه گذاری بین بازه زمانی 1391 تا 1395 (116 شرکت) می باشد. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، و با توجه به رویدادهای گذشته جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند در ردیف مطالعات پس رویدادی قرار می گیرد. ما برای دستیابی به اهداف پژوهش يك فرضیه اصلی تدوین و بررسی نمودیم و بعداز گردآوری داده ها در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار استاتا به تحلیل داده ها، اطلاعات و آزمون فرضیات پرداختیم. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات نشان داد اندازه هیئت مدیره بر سطح کارایی سرمایه گذاری(سرمایه گذاری بیش از حد) تاثیر معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد اندازه هیئت مدیره بر سطح کارایی سرمایه گذاری(سرمایه گذاری کمتر از حد) تاثیر معنی داری دارد.
كلمات كليدي : اندازه هیات مدیره، سرمایه گذاری بیش از حد، سرمایه گذاری کمتر از حد
تاريخ دفاع : 1398-6-16