بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920046610
نویسنده : براهیم سلفی لنگرودی
عنوان پایان نامه : بررسی محتوای اطلاعاتی جریان¬های نقدی و سود با توجه به اقلام غیرمنتظره در شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف تحقيق حاضر بررسی نقش غیر منتظره بودن سود و جریان وجوه نقد بر محتوای اطلاعاتی سود و جریان وجوه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این مطالعه داده‌های سال-شرکت بر حسب تعدیل شده یا غیر منتظره بودن سود و جریان وجوه نقد عملیاتی به چهار گروه طبقه بندی شده و محتوای اطلاعاتی سود و جریان وجوه نقد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره و نیز از روش وونگ جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه تحقیق شامل 106 شرکت در دوره ی زمانی 5 ساله(1392-1396) می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در سطح کل شرکت‌های نمونه، سود دارای محتوای اطلاعاتی نسبی بالاتری در مقایسه با جریان وجوه نقد عملیاتی است. لیکن پس از کنترل غیر منتظره بودن سود و جریان وجوه نقد، در هیچ گروهی سود محتوای اطلاعاتی بیشتری از جریان وجوه نقد عملیاتی و بالعکس ندارند.
كلمات كليدي : محتوای اطلاعاتی، سود غیر منتظره، سود تعدیل شده، جریان وجوه نقد غیرمنتظره، جریان وجوه نقد تعدیل شده
تاريخ دفاع :