بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960012737
نویسنده : علیرضا غفاری‌ نویده
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سرمایه گذاری مازاد بر اهرم مالی و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمدرضا وطن‌پرست,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر سرمایه گذاری مازاد بر اهرم مالی و نقدینگی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.به همین منظور در اين تحقيق از سه متغير سرمایه گذاری مازاد ، اهرم مالی و نقدینگی به عنوان متغیرهای اصلی استفاده شده است. در همین راستا 151 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران؛ درطی سال‌های 92 الی96 مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق دارای دو فرضیه اصلی می‌باشد که با استفاده از مدل رگرسیون خطی ومدل داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بین اهرم مالی و سرمایه گذاری مازاد رابطه معناداری وجود دارد، همچنین نقدینگی بر رابطه بین اهرم مالی و مازاد سرمایه گذاری نیزتاثیر معناداری دارد.
كلمات كليدي : سرمایه گذاری مازاد ، اهرم مالی ، نقدینگی
تاريخ دفاع : 1398-6-20