بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950220676
نویسنده : الهه دیانتی اج بیشه
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر اشتغال ذهنی ناشی از پیام تبلیغاتی بر طرز تلقی نسبت به تبلیغات سبز
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر امیر حامد رضایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه در عصر محيط زيست، شركت ها بايد در پي فرصتي باشند كه عملكرد محيط زيستي محصولات خود را براي تقويت ارزش مارك تجاري شان ارتقا دهند. وجود حاميان بسيار محيط زيست در جهان، سبب شده است امروزه فروش محصولات سبز افزايش چشمگيري داشته باشد؛ از اين رو مشترياني كه تمايل به پرداخت هزينه هاي بيشتر براي خريد محصولات سبز دارند نيز، افزايش يافته است. تحقیق حاضر که در بین دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت انجام شده است، به بررسی اشتغال ذهنی ناشی از پیام تبلیغاتی بر طرز تلقی نسبت به تبلیغات سبز پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و از شاخۀ تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) می باشد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری، نرم افزار Smartpls استفاده شده است. یافته های حاصل از فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین کدام متغیرها روابط مثبت و معنی دار برقرار می باشد.
كلمات كليدي : عصر محيط زيست، مارك تجاري، محصولات سبز
تاريخ دفاع : 1397-06-22