بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950159977
نویسنده : مهسا بیژندنیا ویشه سرائی
عنوان پایان نامه : تاثیر تجربه خرده فروشی الکترونیک برند بر اعتماد به برند الکترونیک و وفاداری به برند الکترونیک (نقش تعدیل گر جنسیت و سن)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر امیر حامد رضایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ايجاد وفاداري پايدار در مشتريان تجارت الكترونيكي بسيار دشوار است، زيرا در اينترنت، مشتري با كمترين هزينه انتقالي و به راحتي و تنها با يك كليك مي تواند از يك وب سايت خارج شود و از وب سايتي ديگر بازديد كند. از اين رو، شركت هاي آنلاين اشتياق بيشتري براي به كارگيري برنامه ها ي وفاداري دارند و مشوق ها و مزاياي بيشتري به مشتريانشان ارائه مي كنند تا در پايان خريد، احساسي مثبت براي مراجعات بعدي در وي ايجاد كنند. اهميت وفاداري در تجارت الكترونيكي سبب شده است تعدادي از محققان بازاريابي نيز در سال هاي اخير تلاش كنند عوامل اصلي موثر بر وفاداري مشتريان را در اين حوزه شناسايي كنند. تحقیق حاضر که در بین دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت انجام شده است، به بررسی تاثیر تجربه خرده فروشی الکترونیک برند بر اعتماد به برند الکترونیک و وفاداری به برند الکترونیک (نقش تعدیل گر جنسیت و سن) پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و از شاخۀ تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) می باشد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری، نرم افزار Smartpls استفاده شده است. یافته های حاصل از فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین کدام متغیرها روابط مثبت و معنی دار برقرار می باشد.
كلمات كليدي : خرده فروشی، الکترونیک، برند
تاريخ دفاع : 1397-06-22