بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930506765
نویسنده : سیمین عباسی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت های صنعتی در استان گیلان با توجه به نقش میانجی رشد تامین کنندگان زیست محیطی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید محمود شبگو منصف,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه، با توجه به ورود شرکت های مختلف به بازار و همچنین تغییر صلایق مشتریان، تمامی شرکت ها ناگزیر به بهبود عملکرد خود شده اند. بی شک شرکت هایی که در این عرصه منفعلانه عمل نمایند به سرعت از گردونه رقابت محو خواهند گشت.لذا، سازمان ها باید خدمات متفاوت، بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه را از طریق اتخاذ فرایندهای نوآورانه در دستور کار خود قرار دهند در واقع عملکرد مالی برای سازمان ها مسأله ای حیاتی است و درجهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن ها نقش اساسی دارد.بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی در استان گیلان با توجه به نقش میانجی رشد تامین‌کنندگان زیست محیطی است. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شرکت های فعال در شهرک های صنعتی لاکان و میرزاکوچک رشت هستند که تعداد آنها 93 شرکت است. با توجه به اینکه در این تحقیق شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفته اند، از این رو سطح تجزیه و تحلیل سازمانی است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. مقیاس اندازه گیری نگرشی مورد استفاده دراین پرسش نامه، طیف لیکرت پنج گزینه ای است و میانگین پاسخگویی به سوالات پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفته است همچنین برای آزمودن مدل از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس و نرم افزار Smart-PLSاستفاده گردید. با توجه به نتایج حاصل شده از مدل سازي معادلات ساختاري ، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر رشد فاکتورهای زیست محیطی تامین کنندگان تاثیر دارد.در عین حال، رشد فاکتورهای زیست محیطی تامین کنندگان بر عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد.همچنین رشد فاکتورهای زیست محیطی تامین کنندگان بر رقابت پذیری شرکت تاثیردارد در نهایت شاهد تاثیر مسولیت پذیری اجتماعی شرکت از طریق رشد تامین کنندگان زیست محیطی بر عملکرد شرکت هستیم.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: مسئولیت‌پذیری اجتماعی ، عملکرد شرکت‌های صنعتی، استان گیلان ، ،تامین‌کنندگان زیست محیطی
تاريخ دفاع : 1397-11-8