بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940252454
نویسنده : سمانه پالیزوان
عنوان پایان نامه : اثر موسیقی بر شاخص‌های ضربان قلب، لاکتات، میزان درک فشار و رکورد دو نوبت شنای آزاد با مسافت‌های متفاوت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :زهرا حجتی ذی دشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: بررسی اثر موسیقی مورد علاقه بر شاخص های ضربان قلب، لاکتات، میزان درک فشار و رکورد شناگران نونهال دو نوبت شنای آزاد ) 40 متر و 100 متر(. روش: نمونه آماری این تحقیق را 12 شناگر نونهال در رده سنی 10 تا 14 سال عضو تیم شنای شهر لشت نشا تشکیل دادند. شناگران بعد از تکمیل فرم رضایت نامه و پرسشنامه و اطلاعات شخصی در تحقیق شرکت کردند. طبق پروتکل تعیین شده، ضربان قلب، لاکتات، فشار خون پس از گرم کردن اندازه‌گیری شد. اندازه گیری های ذکر شده، پس از یک نوبت شنای 40 متر و 100 نیز انجام شد. البته رکوردها و در سختی کار نیز ثبت گردید. چنین پروتکلی در دو روز متفاوت )به فاصله دو روز( یکی بدون موسیقی و دیگری با گوش دادن موسیقی به هنگام گرم کردن و مابین دو شنای 40 متر و 110 متر انجام شد. یافته ها: از روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر و t مستقل و 05/0 P< برای امور آماری استفاده شد. تفاوت معنی داری بین تعداد ضربان قلب، فشار خون، لاکتات و میزان درک فشار در قبل و بعد از 40 متر و 100 متر شنا در بین دو نوبت با و بدون موسیقی دیده نشده (P> 0.05) و همچنین تفاوت آماری معنی داری در بین متغیرهای مورد پژوهش و رکورد شناگران نونهال پس از 40 متر و 100 متر شنا در دو نوبت با و بدون موسیقی دیده نشد (0.05 P>) نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که گوش دادن به موسیقی مورد علاقه گرچه ممکن است از میزان سختی کار برای نونهال شناگر بکاهد اما هیچ اثر معتی داری بر رکورد و سایر شاخص های فیزیولوژیک ندارد.
كلمات كليدي : ضربان قلب، فشار خون، لاکتات، درک فشار، شناگران نونهال
تاريخ دفاع : 1396-11-11