بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960048891
نویسنده : سحر دهقان پور
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر جو ایمنی در محیط کار(مورد مطالعه: شرکت فومن شیمی)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهدی همایون فر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر جو ایمنی در محیط کار در شرکت فومن شیمی می-باشد. پزوهش از حیث هدف، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بخش عملیاتی شرکت فومن شیمی می¬باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران تعداد 208 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد گردید و روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا و کسب نظر از اساتید و روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 شد. یافته¬های تحقیق نشان داد که دانش ایمنی و انگیزش ایمنی بر رعایت ایمنی، مشارکت در ایمنی و جو ایمنی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار مشارکت در ایمنی و رعایت ایمنی بر جو ایمنی کار نیز مورد تأیید قرار گرفت. در این راستا می¬توان گفت که با افزایش میزان دانش و انگیزش ایمنی در محیط کار می¬توان انتظار داشت که افراد مشارکت بیشتری در امور ایمنی کار داشته باشند و به رعایت ایمنی ملزم گردند که این امر جو ایمن را برای محیط کار رقم خواهد زد.
كلمات كليدي : دانش ایمنی، انگیزش ایمنی، جو ایمنی، مشارکت ایمنی، رعایت ایمنی
تاريخ دفاع : 1398-6-13