بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960050042
نویسنده : لیلا کاظمی نوری
عنوان پایان نامه : تأثیر ابعاد انگیزه و منابع مشتری بر خلق ارزش مشترک (مورد مطالعه: فروشگاه های اینستاگرامی پوشاک)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آنچه که در کسب و کارهای اینترنتی حائز اهمیت است، ایجاد ارزش برای مشتریان و منافع بلند مدت آن یعنی حفظ مشتری و سودآوری از طریق خرید مجدد و معرفی به سایر افراد است. براین اساس تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال پاسخ است: ابعاد انگیزه و منابع مشتری چه تأثیری بر چگونگی خلق ارزش مشترک با مشتری در میان مصرف کنندگانی که از فروشگاه اینستاگرامی پوشاک خرید می کنند دارد؟ به منظور پاسخ دهی به سوال مطرح شده 9 فرضیه در تحقیق ارائه گردیده است، که عبارتند از انگیزه مشتری بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر معناداری دارد،منابع مشتری بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد، اعتماد بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد؛ تعهد بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد؛ اشتیاق بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد،دانش بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد،مهارت بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد، خلاقیت بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد و ارتباط بر خلق ارزش مشترک با مشتری تأثیر دارد. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان فروشگاه های خرید پوشاک آنلاین واقع در شهر رشت که دارای صفحات (اینستاگرام) هستند و فروش اینترنتی دارند می باشد. که یک جامعه نامحدود در نظر گرفته می شود.384نفر به عنوان حداقل نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه نامحدود به دست آمد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSSو SMART PLS2 استفاده شد. همه فرضیه های تحقیق به جز تاثیر تعهد و دانش بر خلق ارزش مشترک با مشتری به لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده است. بیش ترین تاثیر مربوط به تاثیر انگیزه مشتری بر خلق ارزش مشترک با مشتری و کم ترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر مهارت بر خلق ارزش مشترک با مشتری است.
كلمات كليدي : انگیزه مشتری، خلق ارزش مشترک با مشتری، منابع مشتری
تاريخ دفاع : 1398-6-16