بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960016526
نویسنده : حنانه فلاحتی
عنوان پایان نامه : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری، خودکارآمدی و علائم روانشناختی نوجوانان بی سرپرست
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود هاشم آبادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نوجوانان بدون سرپرست در مقایسه با نوجوانان عادي در معرض مشکلات بسیاری هستند که در صورت عدم مداخله متخصصین می تواند بر سلامت روانی این افراد تاثیر منفی بگذارد. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری، خودکارآمدی و علائم روانشناختی نوجوانان بی سرپرست بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا نیمه آزمايشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت در دسترس بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان بی سرپرستی است که پدر خانواده فوت شده و تحت تکفل مادر هستند و تحت پوشش مراکز خیریه فرهنگی-حمایتی رشت در سال 98 بودند که 32 نفر از این نوجوانان در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 16 نفر) به صورت تصادفی جایگذاری شدند؛ گروه آزمایش 7جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده های این پژوهش از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر (1982) و فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند (1995) به دست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار 22-SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش تاب آوری در گروه آموزش شده است (p0.05). لذا می توان گفت که بین 2 گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت.همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان دهنده اثربخشی این درمان بر بهبود علائم روانشناختی(استرس، اضطراب و افسردگی) گروه آزمایش بود (p
كلمات كليدي : درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تاب آوری،خودکارآمدی، استرس، اضطراب، افسردگی، نوجوانان بی سرپرست
تاريخ دفاع : 1398-6-25