بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950283283
نویسنده : حميد استوار
عنوان پایان نامه : بررسي علل چرخش فكري روشنفكران ايراني در سالهاي 1290 تا 1305 شمسي
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :متین انجم روز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جنبش مشروطه با چالشي كه در ساختارهاي سنتي جامعه ايران ايجاد كرد نويد ايجاد تغييري بزرگ را در ايران مي داد تا آرزوي ديرين ايرانيان در شكل گيري دولتي قدرتمند را به كرسي نشاند. منورالفكران عصر مشروطه به دنبال همگرايي سنت و مفاهيم جديد سعي داشتند با جنبش اصلاحي را از درون فضاي فكري و سياسي ايران به پيش ببرند. اما شرايطي پيش آمد كه ديدگاه خود را تغيير دادند. پرسش اين تحقيق اينست كه علت چرخش فكري روشنفكران ايراني از مشروطه خواهي به اقتدارگرايي و حمايت از دولت مقتدر رضا شاه چه بود؟ به نظر پژوهشگر، با ناكامي هايي كه براي جنبش مشروطه پيش آمد و هرج و مرج و بي ثباتي گسترش يافت، تعدادي از روشنفكران ايراني در اظهار نظرهاي بي سابقه اي چرخشي بنيادي از مشروطه خواهي به دولت مطلقه خواهي داشتند و در جستجوي نظم و امنيت به فكر ظهور منجي و دولتي بودند كه به زور نظم ايجاد كند و خواسته هاي اصلاحي انان را به نتيجه رساند. در نتيجه كساني به مانند تقي زاده، داور، فروغي و حكمت با تاكيد بر ساخت مقتدرانه ايران نوين، آرمانهاي مشروطه خواهي را كنار گذاشتند و تجدد گرايي و نوساز گرايي را در ايران طرح نمودند. سالهاي 1290 تا 1305 نقطه اوج خاستگاه هاي روشنفكران ايراني به منظور تحول ايران مدرن بود كه در اين تحقيق به آن خواهيم پرداخت.
كلمات كليدي : چرخش فکری، روشنفکران ایرانی
تاريخ دفاع : 1398-10-4