بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950273228
نویسنده : حمیده رزاقی سیاهرودی
عنوان پایان نامه : رابطه بین نگرش مذهبی با رضایتمندی زناشویی، سلامت روان و میزان شادکامی در بین کارکنان مرد و زن متاهل اداره آموزش پرورش شهرستان شهرکرد
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عباس صادقی,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : چكيده در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با رضایتمندی زناشویی، سلامت روان و میزان شادکامی در بین کارکنان مرد و زن متاهل اداره آموزش پرورش شهرستان شهرکرد می پردازیم. نمونه ی پژوهش، شامل 240 نفر(120 نفر مرد و 120 نفر زن) از کارمندان متاهل اداره آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت،پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه سلامت عمومی (28سوالی) گلدبرگ و پرسشنامه شادکامی آکسفورد به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده در فرضیه اول بین نگرش مذهبی با رضایتمندی زناشویی کارمندان در سطح 01/0 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در فرضیه دوم بین نگرش مذهبی با سلامت روان کارمندان در سطح 01/0 رابطه منفی و معنادار وجود دارد. در فرضیه سوم بین نگرش مذهبی با میزان شادکامی کارمندان در سطح 01/0 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در فرضیه چهارم مؤلفه‌های نگرش مذهبی قادر به پیش‌بینی سلامت روان کارمندان بود و اما جهت گیری مذهبی درونی در سطح 001/0 منفی و معنادار و جهت گیری بیرونی در سطح01/0 مثبت معنا دار می باشد. در فرضیه پنجم مؤلفه‌های نگرش مذهبی قادر به پیش‌بینی رضایتمندی زناشویی کارمندان می باشد که جهت گیری درونی و بیرونی در سطح 001/0 مثبت و معنادار است. در فرضیه ششم مؤلفه‌های نگرش مذهبی قادر به ‌پیش‌بینی میزان شادکامی کارمندان است و جهت گیری درونی با شادکامی در سطح 001/0 مثبت و معنادار و در سطح جهت گیری بیرونی در سطح 01/0منفی و معنادار می باشد.
كلمات كليدي : كليد واژه‌ها: نگرش مذهبی، رضایتمندی زناشویی، سلامت روان، شادکامی
تاريخ دفاع : 1397-10-24