بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960038651
نویسنده : مریم اکبری مهر
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک بایوگیل (Bioguil) در آب آشامیدنی بر عملکرد، فلور میکروبی روده کوچک و پاسخ¬های سیستم ایمنی بلدرچین¬ ژاپنی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم دامي گرايش اصلاح نژاددام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهران نصرتی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک بایوگیل (Bioguil) در آب آشامیدنی روی عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین¬های ژاپنی، آزمایشی با استفاده از 240 قطعه جوجه بلدرچین بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 15 قطعه بلدرچین در هر تکرار از 1 تا 42 روزگی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار 1 - 0 ¬گرم پروبیوتیک بایوگیل در لیتر آب آشامیدنی (شاهد) ، تیمار 2 – 05/0 ¬گرم پروبیوتیک بایوگیل در لیتر آب آشامیدنی، تیمار 3 - 1/0 ¬گرم پروبیوتیک بایوگیل در لیتر آب آشامیدنی و تیمار 4 – 15/0 ¬گرم پروبیوتیک بایوگیل در لیتر آب آشامیدنی بود. میانگین خوراک مصرفی روزانه، میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره اندازه¬گیری شدند و در روز 42 دو قطعه جوجه از هر تکرار (یک نر و یک ماده) کشتار شدند و وزن نسبی لاشه، سینه و ران اندازه¬گیری شدند. نتایج نشان داد ضریب تبدیل خوراک در تیمار 3 و تیمار 4 به طور معنی¬داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0P)، ولی در تیمار شاهد میزان مصرف خوراک از نظر عددی بیشتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود. تیمار 3 و 4 به طور معنی¬داری موجب بهبود جمعیت میکروبی روده و پاسخ ایمنی بلدرچین ژاپنی می¬شود (05/0P
كلمات كليدي : بایوگیل، بلدرچین ژاپنی، پاسخ ایمنی، پروبیوتیک، خصوصیات لاشه، عملکرد، فلور میکروبی.
تاريخ دفاع : 1398-6-21