بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950089124
نویسنده : امیر خسرو ضیغم
عنوان پایان نامه : بررسی مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و فراوانی ژن‌های aac(6’)-I و ant(2’’)-I در سویه‌های بالینی سودوموناس ائروژینوزا در گیلان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :لیلا اسدپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: سودوموناس ائروژینوزا یک باکتری گرم منفی، هوازی اجباری، غیرتخمیری، اکسیداز مثبت و کاتالاز مثبت،از خانواده‌ی سودوموناس است. اندازه‌ی آن بین 5/1-3 میکرون و دارای تغذیه ساده و حداقلی می‌باشد. این باکتری متحرک و بدون اسپور می‌باشد. دمای بهینه‌ی رشد آن 37 درجه سانتی‌گراد است با این وجود در دمای 42 درجه سانتی گراد هم می‌تواند رشد کند ولی در دمای زیر 4 درجه سانتی‌گراد قادر به رشد نیست. مواد و روش‌ها: طی این مطالعه بر روی 94 سویه‌ی سودوموناس ائروژنوزای جدا شده از بیمارستان‌های سطح رشت بر اساس استانداردهای جدول CLSI تست آنتی‌بیوگرام بر روی آنتی‌بیوتیک‌های جنتا مایسین و کانامایسین گذاشته شد. پس از ان برای 16 نمونه‌ی مقاوم به جنتامایسین تست MIC گذاشته شد. در آخر هم برای بررسی میزان شیوع ژن‌های aac(6’)-I و ant(2”)-I برای 30 نمونه‌ی مقاوم تست واکنش زنجیره‌ای پلیمراز یا PCR گذاشته شد. نتایج: طی این مطالعات مشخص شد که از تعداد 94 ایزوله در این مطالعه 100 درصد نمونه‌ها به کانامایسین مقاوم بودند و 1/54 درصد نمونه‌ها به جنتامایسین مقاوم بودند. از میان 16 نمونه‌ای که برای آنها تست MIC گذاشته شد حداقل غلظت مهاری برای 4 نمونه (25 درصد )،2000 µg/ml و5 نمونه (31.25 درصد) µg/ml 1000 ،2 نمونه (12.5 درصد) µg/ml500، 1 نمونه (6.25 درصد) µg/ml 250 و 4 نمونه (25 درصد) µg/ml 62.5 بود. برای 30 نمونه تست PCR گذاشته شد که با توجه به جدول3-4، فراوانی ژن aac(6’)-I در میان نمونه‌های ما 8 ایزوله ( 6/26 درصد) و ژن ant(2”)-I در میان نمونه‌های ما 27 ایزوله ( 6/86درصد) بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست اماده این احتمال می‌رود که با افزایش فراوانی ژن‌های تغییر دهنده‌ی امینوگلیکوزیدی میزان مقاومت به جنتا مایسین افزایش یافته است.
كلمات كليدي : مقاومت آنتی‌بیوتیک‌ی-امینوگلیکوزیدها-سودوموناس ائروژنوزا- ژن aac(6’)-I - ژن ant(2”)-I
تاريخ دفاع : 1398-6-20