بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960127492
نویسنده : پرنیان حاجی محمد
عنوان پایان نامه : پیش بینی کیفیت مراقبت گری در روابط زناشویی براساس سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی در معلمان زن استان قزوین
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سامره اسدی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر پیش بینی کیفیت مراقبت گری در روابط زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی در معلمان زن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضرشامل کلیه معلمان زن متاهل شهر قزوین در سال 1397 می باشد. از این بین نمونه ای به حجم 245 نفراز معلمان زن متاهل با توجه به پیشینه پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش ، ملاک ورود و خروج پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه مراقبت گریکانس و شاور ، سبک های دلبستگی بزرگ سالی AAI و پرسشنامه تعهدزناشویی آدامز و جونز استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج: یافته های حاصل از مدل رگرسیون حاکی از آن است که رفتارهای مراقبت¬گری درسطح (01/0>P) با دلبستگی ایمن و مولفه اخلاقی و تعهد زناشویی کلی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، دلبستگی ایمن با تعهد زناشویی درسطح (01/0>P) رابطه مثبت و معناداردارند. و رفتار مراقبت گری با سبک های دلبستگی ناایمن (01/0>P) رابطه منفی و معنادار دارند. علاوه براین ازمیان مولفه¬های رفتار مراقبت¬گری صرفا مولفه حفظ نزدیکی و وسواس گونه در سطح (01/0>P) با تعهد زناشویی ارتباط مثبت و معناداری دارد. براین اساس می توان نتیجه گرفت که تنها مولفه دلبستگی ایمن(48/0=β) قابلیت پیش بینی کیفیت مراقبت گری را دارد. بنابراین در درازمدت کیفیت مراقبت گری از سمت همسر بر روابط زناشویی تاثیر می گذارد. در نتیجه فرزندانی که والدینی گرم، صمیمی، و با حس مهرورزی بالایی دارند در دوره کودکی به میزان کافی توجه و محبت کسب کرده و به نیازهای آنها به صورت منطقی پاسخ داده شده است، به همین خاطر افرادی که در چنین شرایطی رشد کرده اند به صورت طبیعی مراقبت گری بالاتری دارند، تعارضات خود را با شریک جنسی خود مطرح می کنند و از آنها راهنمایی و کمک می طلبند؛ برقراری رابطه با کیفیت و صمیمی با والدین منجر به ایجاد احساس تعلق در افراد می شود و فرزندان از طریق همانندسازی با الگوهای مورد قبول خود، بسیاری از الگوهای روابط صمیمانه، هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و شیوه های رفتاری سالم را درون سازی می کنند.
كلمات كليدي : کیفیت مراقبت گری ، سبک های دلبستگی ، تعهد زناشویی
تاريخ دفاع : 1398-06-20