بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960041259
نویسنده : حمیدرضابابایی میان پشته
عنوان پایان نامه : اثرسطوح سوپرفسفات ساده بررشدوعملکردباقلادرلشت نشاء
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدتقی صفرزاده ویشگائی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : باقلا یکی از حبوباتی است که دانه های آن در تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز انسان و دام مورد توجه قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر سوپر فسفات ساده بر رشد و عملکرد گیاه باقلا در منطقه لشت نشاء آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در3 تکرار درسال زراعی1397 با 7 تیمار به مرحله اجرا درآمد. تیمارهای این آزمایش ازمقادیر مختلف مصرف کود سوپرفسفات ساده شامل 20، 40، 60، 80، 100 و 120 کیلوگرم در هکتار این کود تشکیل شده بودند. این نیمارها به همراه یک تیمار عدم مصرف کود بلوکهای آزمایشی را تشکیل دادند. صفات مورد ارزیابی در این بررسی عبارت بودند از: ارتفاع بوته، تعداد انشعابات ساقه، تعداد غلاف در بوته، عملکرد غلاف سبز، عملکرد دانه سبز، عملکرد قسمت‌های هوایی، عملکرد غلاف خشک، عملکرد دانه خشک، وزن صد دانه، شاخص برداشت و مقدار نیتروژن دانه خشک باقلا در زمان رسیدگی فیزیولوژیک. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد تعداد انشعابات ساقه، تعداد غلاف در بوته و تعداد غلاف در متر مربع از لحاظ آماری معنی دار نشدند. اما صفات عملکرد غلاف سبز، عملکرد دانه سبز، عملکرد قسمت‌های هوایی، عملکرد غلاف خشک، عملکرد دانه خشک، وزن صد دانه، شاخص برداشت و مقدار نیتروژن دانه خشک باقلا در زمان رسیدگی فیزیولوژیک در تیمارهای مختلف مصرف کود سوپرفسفات ساده تفاوت آماری معنی داری را نشان دادند. در این برررسی بیشترین مقدار صفات مورد ارزیابی در مقادیر 80 کیلوگرم در هکتار و بالاتر از آن مشاهده شد. اما تفاوت صفات بررسی شده در مقادیر مصرف 80، 100 و 120 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات ساده تفاوت آماری معنی داری را نشان ندادند.. بر اساس نتایج به دست آمده مصرف 80 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات ساده در منطقه محل انجام آزمایش بیشترین تاثیر را بر رشد و عملکرد باقلا داشت.
كلمات كليدي : باقلا، سوپرفسفات ساده، عملکرد غلاف، شاخص برداشت
تاريخ دفاع : 1398-6-31