بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950506113
نویسنده : سارا یحیی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی نقش تعدیل گر اعمال غیر اخلاقی در تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد شهروندان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش تعدیل گر اعمال غیر اخلاقی در تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد شهروندان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی – پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش شهروندان استان گیلان هستند که جزو مراجعه کنندگان به سه مرکز تخصصی درمانی بعثت، دندانپزشکی و امام رضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان بوده اند و به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران، 385نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحت مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می¬باشد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد گردید که نشانگر پایایی مطلوب می¬باشد و روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا و روایی همگرا و روایی واگرا محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی، از نرم افزار SPSS و در بخش آمار استنباطی و آزمون فرضیه¬ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزارSmart PLS استفاده شد. یافته¬های پژوهش نشان داد که ابعاد حکمرانی خوب، بر اعتماد شهروندان در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل گر متغیر اعمال غیراخلاقی در تاثیر ابعاد حکمرانی خوب بر اعتماد شهروندان در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان مورد تایید قرار گرفت.
كلمات كليدي : حکمرانی خوب، اعتماد شهروندان، اعمال غیر اخلاقی، دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان
تاريخ دفاع : 1397-11-09