بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960268297
نویسنده : بهناز فرهادیان اصفهانی
عنوان پایان نامه : تاثیر استفاده از سیستم‌های هوش تجاری بر عملکرد شرکت‌های تولیدی دارای تکنولوژی بالا در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با گسترش شرکت‌های نوبنیاد و فناورانه در دنیای رقابتی امروز و تمرکز اکثر نهادهای خدماتی و تجاری برای بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند در انجام فعالیت‌های کاری، لزوم توجه به مفاهیمی همچون سیستم‌های هوش تجاری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو، هدف از این تحقیق مطالعه بر روی تاثیر استفاده از سیستم‌های هوش تجاری بر عملکرد شرکت‌های تولیدی دارای تکنولوژی بالا در استان گیلان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکت‌های پذیرفته شده در پارک علم و فناوری استان گیلان تشکیل دادند. تحقیق حاضر از روش میدانی و ابزار پرسشنامه بهره برده است که روایی و پایای آن نیز مورد تایید قرار گرفتند. به منظور بررسی حجم نمونه از روش کوکران برای جوامع محدود استفاده شد و داده‌های بدست آمده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند توسط نرم‌افزارهای SPSS-25 و PLS-3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد که بازاریابی و فروش و مدیریت و عملیات داخلی نقش میانجی در رابطه میان استفاده روتین از سیستم هوش تجاری و عملکرد شرکت ایفا می‌کنند، درحالی که نقش میانجی تدارکات مورد تایید قرار نگرفته است. از طرفی، این نتایج نشان داد که بازاریابی و فروش و مدیریت و عملیات داخلی نقش میانجی در رابطه میان استفاده نوآورانه از سیستم هوش تجاری و عملکرد شرکت نیز ایفا می‌کنند، درحالی که نقش میانجی تدارکات باز هم تاثیری بر رابطه مذکور نداشته است.
كلمات كليدي : عملکرد شرکت، استفاده روتین، استفاده نوآورانه، سیستم‌های هوش تجاری
تاريخ دفاع : 1398-6-17