بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960020169
نویسنده : شهرام حسین پور گوابری
عنوان پایان نامه : تأثیر صداقت رفتاری رهبری بر سکوت مطیع با میانجی‌گری هویت ارتباطی کارکنان اداره راه و شهرسازی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سکوت کارکنان، مانع تحول و توسعه سازمان مي شود، كه اين امر در نهايت به عدم توانايي سازمان در بررسي و تصحيح خطاها منجر مي گردد. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق به تأثیر صداقت رفتاری رهبری بر سکوت مطیع با میانجی‌گری هویت ارتباطی کارکنان اداره راه و شهرسازی استان گیلان پرداخته شده است.این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی بوده است. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماري تحقیق حاضر 435 نفر از کارکنان راه و شهرسازی استان گیلان بوده است. 245 نفر از آن ها به عنوان نمونه‌ی تحقیق از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمدند. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر ، نمونه برداری احتمالی طبقه ای- تصادفی ساده بوده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهایSPSS و PLS استفاده شد. از 4 فرضیه ارائه شده در تحقیق 3فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند که عبارتند از: تأثیر صداقت رفتاری رهبر بر سکوت مطیع کارکنان اداره راه و شهرسازی گیلان، تأثیر صداقت رفتاری رهبر بر هویت ارتباطی کارکنان اداره راه و شهرسازی گیلان و تأثیر صداقت رفتاری رهبر بر سکوت مطیع با میانجی‌گری هویت ارتباطی کارکنان اداره راه و شهرسازی گیلان معنادار هستند اما تأثیر صداقت رفتاری رهبر بر هویت ارتباطی با تعدیل گری مهارت سیاسی کارکنان اداره راه و شهرسازی گیلان معنادار نیست. بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر صداقت رفتاری رهبر بر سکوت مطیع کارکنان و کم ترین شدت تاثیر مربوط به تأثیر صداقت رفتاری رهبر بر سکوت مطیع با میانجی‌گری هویت ارتباطی کارکنان است.
كلمات كليدي : سکوت مطیع، صداقت رفتاری رهبر، مهارت سیاسی، هویت ارتباطی
تاريخ دفاع : 1398-6-16