بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940052852
نویسنده : علی خلیلی چولابی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین رهبری اصیل با سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نظريه رهبری اصیل برای نخستین بار در سال 2004 میلادی از سوی موسسه رهبری گالوپ از دانشگاه نبراسکا مطرح شد. نتیجه تلاش های انديشمندان غربی و شرقی تا به امروز، به تئوری رهبری اصیل انجامیده است؛ اين تئوری همه تلاش خود را به كار گرفته تا نواقص نظريه های دوره های پیشین را برطرف سازد. بنابراين، تئوری رهبری اصیل را می توان جامع ترين و كامل ترين نظريه ای دانست كه مطرح شده است. هدف از انجام اين پژوهش بررسی ارتباط رهبری اصیل با سرمايه روانشناختی می باشد. جامعه آماری اين تحقیق شامل 148 نفر از مديران و كاركنان اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان می باشد است و روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمايشی و از نوع همبستگی میباشد. داده های اين پژوهش از طريق پرسشنامه و نمونهای متشکل از 107 كارمند و به روش تصادفی ساده جمع آوری شده است. اين پژوهش دارای 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی می باشد نتايج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد بررسی قرار گرفت ، روايی سوالات تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تأيیدی مورد بررسی قرار گرفت و پايايی آن برای تمام پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ 0.96 بدست آمد. برای آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق از مدل معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون، با توجه به كنترل نقش متغیرهای جمعیت شناختی، استفاده گرديد. نتايج حاصل تأيید كننده فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق میباشد. به عبارت ديگر نتايج تحقیق نشان داد بین تمام متغیرهای تحقیق ارتباط معناداری وجود دارد و نقش متغیر میانجی محدود می باشد. نظريه رهبری اصیل برای نخستین بار در سال 2004 میلادی از سوی موسسه رهبری گالوپ از دانشگاه نبراسکا مطرح شد. نتیجه تلاش های انديشمندان غربی و شرقی تا به امروز، به تئوری رهبری اصیل انجامیده است؛ اين تئوری همه تلاش خود را به كار گرفته تا نواقص نظريه های دوره های پیشین را برطرف سازد. بنابراين، تئوری رهبری اصیل را می توان جامع ترين و كامل ترين نظريه ای دانست كه مطرح شده است. هدف از انجام اين پژوهش بررسی ارتباط رهبری اصیل با سرمايه روانشناختی می باشد. جامعه آماری اين تحقیق شامل 148 نفر از مديران و كاركنان اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان می باشد است و روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمايشی و از نوع همبستگی میباشد. داده های اين پژوهش از طريق پرسشنامه و نمونهای متشکل از 107 كارمند و به روش تصادفی ساده جمع آوری شده است. اين پژوهش دارای 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی می باشد نتايج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد بررسی قرار گرفت ، روايی سوالات تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تأيیدی مورد بررسی قرار گرفت و پايايی آن برای تمام پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ 0.96 بدست آمد. برای آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق از مدل معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون، با توجه به كنترل نقش متغیرهای جمعیت شناختی، استفاده گرديد. نتايج حاصل تأيید كننده فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق میباشد. به عبارت ديگر نتايج تحقیق نشان داد بین تمام متغیرهای تحقیق ارتباط معناداری وجود دارد و نقش متغیر میانجی محدود می باشد.
كلمات كليدي : رهبری اصیل ، سرمايه روانشناختی ، مدل معادلات ساختاری.
تاريخ دفاع : 1398-6-27