بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960132638
نویسنده : خدیجه احسانی
عنوان پایان نامه : تاثیر آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی بر نگرش به ازدواج،انتظار از ازدواج و گرایش به ازدواج در دانشجویان مجرد دانشگاه های سیاهکل
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دكتر مقصود فقیرپور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رویکرد تصویرسازی ارتباطی بر شناسایی تاثیرات دوران کودکی بر پویایی های ازدواج و انتخاب همسر و اهمیت اکتساب مهارتهای ارتباطی تاکید فراوان دارد.پژوهش حاضر،با هدف تعیین اثربخشی آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی بر نگرش به ازدواج، انتظار از ازدواج و گرایش به ازدواج در دانشجویان مجرد دانشگاه‌های شهرستان سیاهکل صورت گرفت. این پژوهش در زمره تحقیقات نیمه آزمایشی و از منظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مجرد دانشگاه های شهرستان سیاهکل در نیم سال دوم سال تحصیلی 98-1397 تشکیل دادند که تعداد تقریبی آنها 1200 نفر بود و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس(با جایگزینی تصادفی)، دو گروه 15 نفری متشکل از کنترل و آزمایش به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها آزمودنی‌ها در مرحله اول پیش‌آزمون با استفاده از نقطه برش پرسشنامه های نگرش به ازدواج براتین و روزن (1998)، انتظار از ازدواج جونز و نلسون (1996) و گرایش به ازدواج حیدری و همکاران (1383) در دو گروه همگن کنترل و آزمایش قرار گرفتند و پس از برگزاری پروتکل آموزش تصویرسازی ارتباطی، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss22 و آزمون آماری تحلیل کوواریانس انجام شد. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری را بین نمرات پس آزمون نگرش به ازدواج، انتظار از ازدواج و گرایش به ازدواج آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل نشان داد. از طرفی نتایج حاصل از آموزش مهارت های ارتباطی بر نگرش به ازدواج نشان داد که آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی موجب بهبود نگرش به ازدواج دانشجویان مجرد شده است(p
كلمات كليدي : آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی - نگرش به ازدواج - انتظار از ازدواج- گرایش به ازدواج
تاريخ دفاع : 1398-06-24