بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960074585
نویسنده : پویا حدادی کلاهی
عنوان پایان نامه : تأثیر نوآوری بازاریابی و نوآوری تکنولوژی بر رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان خدمات پس از فروش شرکت سایپا
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضرسنجش تأثیر نوآوری بازاریابی و نوآوری تکنولوژیکی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق، مشتریان خدمات پس از فروش شرکت سایپا استان گیلان هستند که به روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای معادل 290 نفر از مشتریان جهت بررسی میدانی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر از 7/0 برآورد گردید و روایی آن به روش روایی محتوا و کسب نظر از استاد راهنما و روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف معیار از نرم افزار SPSS23 و در بخش آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزارSmart PLS اقدام شد. یافته های پژوهش نشان داد که نوآوری بازاریابی بر ذهنیت مشتری، ارزش مشتری و رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نوآوری تکنولوژیکی بر ذهنیت مشتری، ارزش مشتری و رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. در ادامه تأثیر مثبت و معنادار ذهنیت مشتری بر رضایت مشتری، ارزش ویژه برند بر رضایت و رضایت مشتری بر تبلیغات دهان به دهان نیز به اثبات رسید. این بدان معناست که با ارتقای عناصر مربوط به نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی ذهنیت مشتری، رضایت مشتری و ارزش مد نظر مشتری ارتقا پیدا می¬کند. همچنین تبلیغات دهان به دهان و رضایت مشتری با تقویت ارزش ویژه برندو ذهنیت مشتری ارتقاء می¬یابد.
كلمات كليدي : نوآوری بازاریابی، نوآوری تکنولوژیکی، رضایت مشتری، تبلیغات دهان به دهان.
تاريخ دفاع : 1398-6-20