بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950031636
نویسنده : مریم جامه‌دار محافظ
عنوان پایان نامه : نقش انسجام خانواده و تعامل والد- فرزند در تبیین میزان گرایش جوانان به جنس مخالف و مصرف مواد مخدر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رضا سلطانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر نقش انسجام خانواده و تعامل والد ـ فرزند در تبیین میزان گرایش جوانان به جنس مخالف و مصرف مواد مخدر است. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانشجویان سنین بین 19 تا 40 سال مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی شهر رشت است که در سال تحصیلی ۹7-۱۳۹6 مشغول به تحصیل بودند و نمونه مورد مطالعه تعداد ۳60 دانشجو از جامعه مذکور می‌باشد که به روش دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های انسجام خانواده سامانی (1381)، مقیاس رابطه والد ـ فرزندی فاین و همکاران (1983)، پرسشنامه میزان گرایش به مصرف مواد مخدر فرجاد و همکاران (1385)، مقیاس بررسی نگرش و گرایش به جنس مخالف پاسخ دادند. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام‌به‌گام استفاده شد. ماتریس همبستگی نشان می‌دهد که بین انسجام خانواده، تعامل والد-فرزند، با گرایش به مصرف مواد مخدر و گرایش به ازدواج رابطه منفی معناداری وجود دارد. خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان گرایش جوانان به جنس مخالف براساس انسجام خانواده، نشان داد که رابطه والد-فرزند و انسجام خانواده هم‌زمان 80 درصد از تغییرات گرایش جوانان به جنس مخالف را تبیین می‌کنند. همچنین رابطه والد-فرزند و انسجام خانواده هم‌زمان 96 درصد از تغییرات گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر را تبیین می‌کنند. با توجه به نتایج باید گفت، برگزاری جلسات آموزشی برای افزایش انسجام خانواده و تعامل بیشتر والدی و فرزند لازم و ضروری است.
كلمات كليدي : انسجام خانواده، تعامل والد ـ فرزند، گرایش جوانان به جنس مخالف، مصرف مواد مخدر
تاريخ دفاع : 1397-06-22