بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960260022
نویسنده : مریم زاده گل محمدی
عنوان پایان نامه : مطالعه مولکولی بیان ژن بیوفیلم icaD تحت اثر عصاره‌های گیاهی خارمریم و جین سینگ دراستافیلوکوکوس اورئوس
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکترهادی حبیب اللهی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی هستند. این سویه ها به واسطه ایجاد بیوفیلم منجر به بیماری زایی می شوند. یکی از لوکوس های ژنی بیوفیلم،icaD است که نقش مهمی در تولید بیوفیلم دارد. بسیاری از گیاهان دارای خواص دارویی و ضد میکروبی هستند. در این پژوهش خواص ضد میکروبی و اثرات مولکولی عصاره های گیاهی خار مریم و جینسینگ بر بیان ژن بیوفیلم icaD استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش ها: عصاره های گیاهی خار مریم و جینسینگ تهیه شد و پس از بررسی هاله عدم رشد باکتری تحت تأثیر این عصاره ها، اثر مهار کنندگی رشد با استفاده از آزمون MIC بررسی گردید. به دنبال استخراج RNA و سنتز cDNA از سویه های تیمار شده با عصاره های خارمریم و جینسینگ و سویه های بدون تیمار، میزان بیان ژن بیوفیلم icaDدو سویه استاندارد و پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس با روش Real time PCRبررسی و آنالیز شد. نتایج:قطر هاله عدم رشد سویه استاندارد تحت تأثیر عصاره خار مریم و جینسینگ به ترتیب 10 و 12 میلیمتر بود. قطر هاله عدم رشد در مورد سویه استاندارد نیز به ترتیب 14 و 9 میلیمتر تعیین شد. در غلظت های عصاره گیاهی به کار رفته در MIC تمام سویه های رشد یافتند. طبق نتایج حاصل ازReal timePCR ، بیان ژن بیوفیلم icaD در سویه استاندارد تحت تأثیر عصاره خار مریم افزایش 17 برابری و تحت تأثیر عصاره جینسینگ افزایش 24 برابری نشان داد. اما نتایج حاصل از Real time PCR در سویه پاتوژن کاملا متفاوت بود به طوری که بیان ژن icaD تحت تأثیر عصاره خار مریم به 3/0 % کاهش یافت و این ژن تقریبا مهار شد. عصاره جینیسنگ نیز بیان این ژن در سویه پاتوژن را به نصف کاهش داد.
كلمات كليدي : بیوفیلم، استافیلوکوکوس اورئوس، عصاره خارمریم ، عصاره جینسینگ ، icaD
تاريخ دفاع : 1398-06-31