بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960020577
نویسنده : سیده سمیرا مدنی گیلوان
عنوان پایان نامه : مقایسه کارکردهای اجرایی و مولفه¬های سازش یافتگی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یادگیری در بسیاری از زمینه¬ها و در بسیاری از کودکان ممکن است دچار مشکل شود که در این نقش کارکردهای اجرایی و مولفه های سازش یافتگی حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و مولفه¬های سازش یافتگی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری بود. روش پژوهش علی- مقایسه¬ای (پس رویدادی) بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش¬آموزان با ناتوانی یادگیری مقطع ابتدایی شهرستان ماسال در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397 به تعداد تقریبی 180 نفر بود. نمونه پژوهش نیز شامل 60 نفر (30 نفر دانش آموزان با ناتوانی یادگیری و 30 نفر دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری) بود که با توجه به پیشینه پژوهش¬های مرتبط با این حیطه و ملاک ورود به پژوهش و خروج از آن به روش نمونه گیری دردسترس برای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری و هدفمند برای دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری انتخاب شدند و آزمون عصب-روانشناختی و شخصیتی کولیج (2002) و پرسشنامه سازگاری دانش آموز سینها و سینک (1998) را تکمیل کردند. داده¬ها با استفاده از آزمون¬هایt گروه¬های مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد بين نمره کل کارکردهای اجرایی و مولفه¬های تصمیم گیری، برنامه ریزی و بازداری دو گروه دانش آموزان با ناتوانی یادگیری و دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری تفاوت معني¬دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، بين نمره کل سازش یافتگی و مولفه¬های اجتماعی و تحصیلی دو گروه دانش آموزان ناتوانی یادگیری و دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری تفاوت معني¬دار وجود دارد (01/0>P). درحالی که، بین میانگین مولفه سازش یافتگی هیجانی دو گروه دانش آموزان با ناتوانی یادگیری و دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری تفاوت معنی¬دار مشاهده نشد (05/0P>). بر این اساس می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان با ناتوانی یادگیری نسبت به دانش آموزان بدون ناتوانی یادگیری دارای سطوح پایین¬تری از کارکردهای اجرایی و مولفه های سازش یافتگی هستند.
كلمات كليدي : کارکردهای اجرایی، سازش یافتگی، ناتوانی یادگیری، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1398-6-21