بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960028371
نویسنده : محمود پاداش ستوده
عنوان پایان نامه : اثر تمرین حاد مقاومتی-هوازی در صبح و عصر بر سطوح هورمون‌های کورتیزول، تستوسترون و انسولین مردان و زنان بدنساز
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمد رضا فدائی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: هدف كلي پژوهش حاضر، اثر تمرین حاد مقاومتی-هوازی در صبح و عصر بر سطوح هورمون‌های کورتیزول، تستوسترون و انسولین مردان و زنان بدنساز بود. روش بررسی: پانزده نفر مرد بدنساز (سن: 3/6±8/27، قد 6±5/179، وزن: 2/6±42/80) و پانزده نفر زن بدنساز (سن: 2/4±5/26، قد: 1/8±3/160، وزن: 5/5±22/58) آزمودنی‌های تحقیق حاضر را تشکیل دادند، که به صورت داوطلبانه از یک باشگاه بدنسازی انتخاب شدند. نمونه گیری خون جهت اندازه گیری سطوح هورمون‌های کورتیزول، تستوسترون و انسولین سرم توسط کارشناس آزمایشگاه قبل و بعد از هر جلسه تمرینی اخذ شد. تمرینات مقاومتی - هوازی به مدت یک جلسه در ساعت 8 صبح و بعد از سه روز برای یک جلسه در ساعت 5 عصر انجام شد. ابتدا تمرینات مقاومتی به مدت 30 دقیقه شامل حرکات تمرینی بالاتنه و تمرینات پایین تنه با 80% یک تکرار بیشینه و دامنه حرکات بین 6 تا 10 تکرار و هر حرکت در 3 نوبت با استراحت 60 ثانیه ای انجام شد. تمرینات هوازی پس از 3 دقیقه استراحت بعد از تمرینات مقاومتی، شامل دویدن روی تردمیل به مدت 20 دقیقه با شدت 75% ضربان قلب بیشینه انجام شد. برای مقایسه ی نتایج قبل و بعد در هر گروه، از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که در گروه مردان و در نوبت صبح کورتیزول (000/0=p) و تستوسترون (001/0=p) پس از یه جلسه تمرین تغییر معنی‌داری داشت. این تغییرات در تستوسترون در نوبت عصر نیز معنی دار بود (000/0=p). اما انسولین مردان در هیچکدام از در نوبت‌ها تغییرات معنی‌داری نداشت (05/0
كلمات كليدي : واژه‌های کلیدی: مقاومتی-هوازی، کورتیزول، تستوسترون، انسولین، زنان، مردان
تاريخ دفاع : 1398-6-17