بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960081589
نویسنده : مجید پوراکبری شمامی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر استراتژی باغداران زیتون در تولید زیتون خوراکی بجای روغن زیتون
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر جعفر عزیزی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دانه های روغنی بالاترین میزان واردات در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است .میزان نیاز سالانه کشور به روغن 1400000تن است که 90 درصد از این میزان ازخارج تامین می شود.نیاز مبرم کشوربه روغن زیتون ،وابستگی شدید به خارج ،جهت تامین آن باعث شد تا سیاستگذاران بخش کشاورزی به منظور کاهش وابستگی اقدام به توسعه سطح زیر کشت گیاهان روغنی، برای نیل به این هدف کنند.که در این راستا یکی از گیاهانی که مقرر شد سطح زیر کشت آن به شدت افزایش یابد ،زیتون بود . تقریبا 93 درصد تولید جهانی زیتون منحصراًجهت تهیه روغن بکار می رود..70 تا 80 درصد زیتون تولید داخل ،به زیتون کنسروی اختصاص می یابدو تنها 20 تا 30 درصد به تولید روغن اختصاص داده می شود .با توجه به نیاز شدید کشور به تولید و خودکفایی در بخش روغن خوراکی و اهمیت بالای تولید روغن زیتون به عنوان یک ماده روغنی سالم و تاثیرگذار درسلامت عمومی جامعه برسی عوامل موثر بر استراتژی باغداران زیتون در تولید زیتون خوراکی به جای روغن زیتون امری ضروری به نظر می رسد.هدف این تحقیق برسی استراتژی باغداران در تولید زیتون کنسروی به جای روغن زیتون بود. در تحقيق حاضر از روش توصيفي همبستگي استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را زیتون¬کاران شهرستان رودبار که دارای باغات بارده زیتون که جمعا 13000 نفر بودند، تشکيل دادند. با شیوه نمونه¬گيري تصادفی، 171 نفر به شکل تصادفی انتخاب و روايي محتوايي پرسش¬نامه توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان رودبار که مرتبط با موضوع بودند، به¬دست آمد. هم¬چنين آزمون پايايي، به وسيله يک مطالعه راهنما براي به¬دست آوردن ضريب اعتبار پرسش نامه انجام و ضريب آلفای کرونباخ 937/0 براي پرسش-نامه به¬دست آمد. نتايج تحقيق نشان داد که بين متغيرهاي تعداد اعضای خانواده، سابقه فعالیت در کشاورزی، سابقه باغداری زیتون ،مساحت کل اراضی کشاورزی، تعداد قطعات باغ زیتون، سطح زیرکشت زیتون ، متوسط عملکرد، درآمد سالانه از شغل کشاورزی ، در¬آمد سالانه از زیتون¬کاری، درآمد سالانه از فعالیت های متفرقه، همکاری با نهادها، مشارکت اجتماعی، کسب دانش فنی و آمادگی پذیرش با استراتژی باغداران زیتون در تولید زیتون خوراکی بجای روغن زیتون رابطه مثبت و معني داري در سطح 99% وجود داشت. همچنین بین متغیر موانع پدیرش با استراتژی باغداران زیتون در تولید زیتون خوراکی بجای روغن زیتون رابطه مثبت و معني داري در سطح 95% وجود دارد.ضمناً بین متغیرهای مستقل سن و تحصیلات با متغیر وابسته ، استراتژی باغداران زیتون در تولید زیتون خوراکی بجای روغن زیتون ، هیچگونه رابطه معنی¬داری وجود نداشت.
كلمات كليدي : زیتون، روغن¬زیتون، زیتون¬کاران، استراتژی، پذیرش
تاريخ دفاع : 1398-6-27