بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950306103
نویسنده : لیلا لطیفی
عنوان پایان نامه : تاثیر فعالیت های درک مستقل برروی صحت گرامری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با بهبود تعاملات ارتباطی، در حالی که به طور همزمان توجه یادگیرنده ها را به فرم زبان جلب می کند، به عنوان بخشی مهم و بالقوه از تحقیقات در کسب زبان دوم محسوب می شود. این تحقيق در مورد تأثير فعاليت هاي متوجه خودمختاري براي بهبود دقت دستوري کمیاب می باشد. برای پر نمودن این شکاف، هدف از این پایان نامه بررسی اثر بخشی تمرکز بر روی فرم از طریق فعالیت های خودمختاری در یادگیری موارد دستوری زبان آموزان ایرانی است. برای انجام این مطالعه، نمونه کلی حاضر در این مطالعه تجربی شامل 60 شرکت کننده بودند که در دو کلاس 30 نفره مجزا قرار گرفته بودند، که بعد ازآماده سازی زمینه مطالعه، آزمون نگارش برای بررسی دقت دستورگرامرشرکت کنندگان حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، روش های مختلف آموزش ساختار دستوری انجام شد، در جایی که گروه شاهد آموزش ساختار دستوری را با فعالیت های یادگیری مبتنی بر مهارت دریافت می کردند و گروه تجربی آموزش ساختار دستور زبان را با استفاده از فعالیت های خودمختاری دریافت می کردند. پس از آن، هر دو گروه برای ارزیابی مشابه نگارش در پس آزمون شرکت کردند. پس از بررسی نتایج حاصل از روش تجزیه و تحلیل داده ها در مورد تطابق گرامری دو گروه، مشخص شد که گروه تجربی، به طور معنی داری بیش از گروه شاهد فراتر رفته و این نشان می داد که آموزش بررسی مجدد از سوی همکاران در ارتقای دقت ساختار دستوری دانش آموزان بسیار موفق بوده است. t (58) = 42.11, p = .000 , بنابراين فرضيه مطالعه در سطح معني دار از 05/0 رد شد. در نهایت، این مطالعه برخی مفاهیم را برای معلمان، مربیان، گردآورندگان مطالب و سیاست گذاران ارائه داد.
كلمات كليدي : خدمات مشاوره ای-زبان آموزان
تاريخ دفاع : 1397-6-22