بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960270555
نویسنده : رضا عالی کلور
عنوان پایان نامه : مقایسه رابطه والد - فرزندی ، انسجام خانواده و جو عاطفی خانواده در والدین دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص و عادی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سامره اسدی مجره,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت رابطه والد فرزندی، انسجام خانواده، تفاوت جو عاطفی خانواده والدین دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص و عادی می باشد. مطالعه حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع علی- مقایسه ای مي باشد.. جامعه آماری این پژوهش را تمامی والدین دارای اختلال یادگیری خاص و عادی شهر خلخال در سال تحصیلی 98-97 تشکیل می‌دهد. نمونه مورد مطالعه شامل 240 نفر از والدین که در دو گروه 120 نفری قرار گرفتند. 120 نفر از والدین (پدر و مادر) مراکز اختلال‌های یادگیری آموزش‌وپرورش شهر خلخال، که خدمات آموزشی و توانبخشی دریافت می کردند، 120 نفر از والدین دارای کودک همسال بودند که برحسب شرایط ورود به پژوهش از طریق نمونه گری هدفمند (که نوعی نمونه‌گیری دردسترس است) در سال تحصیلی 98-97 انتخاب شده‌اند.تحلیل واریانس تک متغیره برای نمره کل متغیرها و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) برای متغیرهای عزت نفس و انگیزش پیشرفت و تک متغیری (ANOVA) برای متغیر شادکامی برای خرده مقیاس ها استفاده شد. این تحلیل ها در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داده است که در گروه دارای اختلال یادگیری خاص در مقایسه با گروه عادی از نظر رابطه والد - فرزندی تفاوت وجود دارد و رابطه والد - فرزندی درگروه والدین عادی بیشتراست (001/0>p). درگروه دارای اختلال یادگیری خاص درمقایسه با گروه عادی ازنظرانسجام خانوادگی تفاوت وجود داردوانسجام خانوادگی درگروه والدین عادی بیشتر است(001/0>p). درگروه دارای اختلال یادگیری خاص در مقایسه با گروه عادی ازنظرجوعاطفی خانواده تفاوت وجود داردوجو عاطفی خانواده مثبت در گروه والدین عادی بیشتر است (001/0>p).
كلمات كليدي : رابطه والد - فرزندی،انسجام خانواده و جو عاطفی خانواده
تاريخ دفاع : 1398-06-21