بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940150494
نویسنده : فاطمه سیفی کردار
عنوان پایان نامه : بررسی اثر بازی های پرورشی بر آمادگی جسمانی،ترکیب بدنی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا فدایی چافی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: از مطالعه حاضر بررسی اثر بازی های پرورشی بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی بود.روش تحقيق : به روش نيمه تجربي با دو گروه تمرین و كنترل با طرح پيش آزمون – پس آزمون انجام شد . جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی منطقه سنگر در سال تحصیلی 97-96 بود . نمونه آماری شامل دو گروه 15 نفر که به صورت غیر تصادفی انتخاب شد. پيش آزمون از پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله (CSI- 4) بر اساس ((DSM-IV توسط والدین تکمیل شد. سپس اندازه گيري متغيرهايي قد ، وزن و درصد چربی بدن با استفاده از کالیپر (به روش دو نقطه ای) و آمادگی جسمانی (انعطاف پذیری، ،تعادل ایستا ، دوی 540 متر، دراز و نشست) انجام گردید، سپس گروه تجربی برای 6 هفته، 2 جلسه در هفته به مدت 45 دقیقه در یک دوره برنامه بازی های پرورشی متنوع شرکت داده شدند. پس آزمون مشابه پيش آزمون برای هر دو گروه تکرار گردید . یافته ها : نتایج تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون های t همبسته و مستقل و یا معادل ناپارامیک آنها (ولیکاکسون و یومن ویتنی) نشان داد، بازی¬های پرورشی سبب بهبود رکورد آزمونهای انعطاف پذیری و دراز نشست و همچنین کاهش زمان اجرای دوی 540 متر و به عبارتی بهبود معنی دار توان هوازی در گروه تجربی شد(05/0p
كلمات كليدي : بازی های پرورشی، آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی، سلامت روان، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1397-10-26