بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920110854
نویسنده : نازلی رنجکش
عنوان پایان نامه : تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در بیمارستانهای خصوصی شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : برندهای قوی بیمارستانی نگرش به محصولات نامحسوس را به شدت تحت تاثیر قرار داده و احتمال خرید از بیمارستان، قصد خرید مجدد و وفاداری مشتری را نیز بهبود می بخشد. هدف مطالعه حاضر سنجش تاثیر ابعاد شواهد و شایعات برند با میانجی‌گری متغیرهای رضایت از برند و نگرش به برند بر وفاداری به برند می باشد. در واقع مسئله تحقیق اینست که الگوهای خرید برندهای مختلف از سوی مصرف کنندگان در بیمارستان‌های خصوصی شهر رشت تبیین گردد. جامعه آماری مراجعه کنندگان به بیمارستان‌های خصوصی در سطح شهر رشت می باشند. از اینرو با بهره جستن از فرمول کوکران، 326 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. در واقع سوال اصلی تحقیق اینست که آیا ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند تاثیر دارد؟ با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است و نتایج حاصل نشان داد که شواهد برند بر رضایت از برند و وفادری به آن تاثیر مثبتی دارد. شایعات برند بر شواهد برند تاثیر مثبت دارد ولی بر رضایت از برند و نگرش به برند تاثیر معنی داری ندارد. هم‌چنین رضایت از برند تاثیر مثبتی بر نگرش به برند دارد و در نهایت نگرش به برند تاثیر مثبتی بر وفاداری به برند دارد.
كلمات كليدي : شایعات برند، شواهد برند، رضایت از برند، نگرش به برند، وفاداری به برند.
تاريخ دفاع : 1394-2-8