بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940124883
نویسنده : رویا حیدری بی بالان
عنوان پایان نامه : رابطه بین توانمندی ساختاری بر تحلیل رفتگی شغلی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمدصادق حسن زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیقات نشان داده است افرادی كه از تحلیل رفتگی در شغل خود رنج می‌برند، بهره وری و كارایی شان كاهش می‌یابد و مشاركت كمتری از خود نشان می‌دهند كه به طور مستقیم بر سازمان نیز تأثیر می‌گذارد. دراین راستا تحقیق حاضر برای بررسی رابطه بین توانمندی ساختاری بر تحلیل رفتگی شغلی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در شرکت بیمه آسیای گیلان طراحی شده است. سوال اصلی تحقیق حاضر عبارت است از آیا توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت بیمه آسیای گیلان تاثیر دارد؟ روش تحقیق حاضر توصیفی و از نظر هدف کاربردی محسوب مي‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت بیمه آسیای گیلان و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده است. روش جمع آوری داده‌ها در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه مي‌باشد. جهت روایی ابزار تحقیق از روش روایی محتوی وتعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در نهایت برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدلسازي معادلات ساختاري با نرم افزار smart pls 2 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های جمع آوری شده نشان داد که 1/76درصد از متغیر تحلیل رفتگی شغلی توسط متغیر‌های توانمندی ساختاری و توانمندسازی روانشناختی تبیین مي‌گردد.
كلمات كليدي : توانمندی ساختاری، تحلیل رفتگی شغلی، توانمندسازی روانشناختی
تاريخ دفاع : 1396-11-29