بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950140889
نویسنده : رویا رضازاده
عنوان پایان نامه : تاثیرسطوح مختلف هورمون اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم و پراکسیدهیدروژن بر ویژگی‌های جوانه¬زنی وشکستن رکود بذرفندق
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام صداقت حور, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکترمعرفت مصطفوی راد,
چكيده : فندق (Corylus avellana L.) یکی از مهمترین محصولات خشکباری دنیا است که تولید و مصرف آن در حال افزایش می‌باشد. ازدیاد این گیاه، مانند اغلب میوه‌های معتدله، به روش جنسی (بذر) امکان‌پذیر می‌باشد. بذر فندق تحت شرایط طبیعی به دلیل پوسته سخت و رکود درونی در زمانی طولانی‌تری، جوانه‌دار می‌شود که جوانه‌زنی آن اندک، نامنظم و غیر یکنواخت صورت می‌گیرد. تحقیق حاضر با هدف فایق آمدن به این مشکلات و بهبود صفات جوانه‌زنی در آزمایشگاه ثبت گواهی بذر مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گیلان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار بود که فاکتورهای آزمایش عبارتند از: سطوح اسید جیبرلیک (G) (صفر (G)، 75 (G75) و 150 (GA150) میلی‌گرم در لیتر)؛ سطوح نیترات پتاسیم (K) (صفر (K)، 1 (K1) و 2 (K2) درصد)؛ سطوح پراکسید هیدروژن (H) (صفر (H0)، 5/0 (H0.5) و 1 (H1) درصد). نتایج نشان داد که اثر برهمکنش سه‌گانه جیبرلیک × نیترات پتاسیم × پراکسید هیدروژن بر همه صفات اندازه‌گیری شده معنی‌دار بود. نکته مورد توجه در این آزمایش این بود که در صفات اندازه‌گیری شده زمانی حداکثر میانگین شاخص‌های جوانه‌زنی مشاهده شد که اسید جیبرلیک در سطح 150 (GA150) میلی‌گرم در لیتر استفاده شد اما حداکثر میانگین شاخص‌های جوانه‌زنی در سطوح متفاوت نیترات پتاسیم و پراکسید هیدروژن مشاهده شد. به طوری که مقایسه میانگین بیشترین متوسط جوانه‌زنی را در تیمار GA150 K0 H1، بیشترین درصد جوانه‌زنی را در تیمار GA150 K1 H1، بیشترین سرعت جوانه‌زنی را در تیمار GA150 K2 H0، بیشترین بنیه گیاهچه را در تیمار GA150 K2 H0 و بلندترین طول ساقچه را در تیمار GA150 K0 H0.5 نشان داد. با توجه به نتایح به دست آمده برای افزایش جوانه‌زنی بذر فندق سطح 150 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک توصیه می‌شود و در مورد نیترات پتاسیم و پراکسید هیدروژن نیز اگر هدف افزایش درصد جوانه‌زنی باشد سطح 1 درصد نیترات پتاسیم پراکسید هیدروژن، و اگر هدف سرعت جوانه‌زنی باشد باشد سطح 2 درصد نیترات پتاسیم عدم کاربرد پراکسید هیدروژن، توصیه می‌شود.
كلمات كليدي : اسید جیبرلیک، پراکسید هیدروژن، جوانه‌زنی، شکستن رکود بذر، فندق، نیترات پتاسیم.
تاريخ دفاع : 1397-06-22