بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960088409
نویسنده : ساناز باباخانی لشکان
عنوان پایان نامه : بررسي وضعيت ورزش كارگری با تأكيد مؤلفه های توسعه پذيری مطالعه موردی استان گيلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مرتضی رضایی صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از اين پژوهش بررسی وضعیت ورزش کارگري با تأکید مؤلفه هاي توسعه پذیري مطالعه موردي استان گیلان می باشد. جامعة آماري اين تحقيق به دو جامعه کارگری و همگانی تقسیم می شود. جامعه کارگری ورزشکاران کارخانجات فعال در استان به تعداد 3600 نفر و جامعه همگانی به علت همگانی بودن جامعه ی ورزشی و همچنین به علت کسرت مقدار جامعه به صورت نامحدود لحاظ شده است برای نمونه ی جامعه ورزش کارگری از جدول مورگان استفاده شده که حدود 246 نمونه و برای جامعه نا محدود ورزش همگانی تعداد 355 نمونه لحاظ شده که به علت برگشت ناپذیر بودن برخی از پرسش نامه ها تعداد 400 عدد پرسش نامه پخش که تعداد 358 عدد از جامعه مورد نظر برگشت و در اختیار ما به عنوان نمونه قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی از نظر گرداوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و روش انجام مطالعه آن موردی و از نظر کاتی میدانی است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد و در راستاي تجزيه و تحليل استنباطي داده ها و جهت آزمون فرضيات از روش تی تک نمونه برای تعیین وضعیت هر یک از شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان داد ورزش کارگری كشور با اهمیت ترین نقطه قوت آن افزايش رشته هاي ورزشي در مسابقات ملي و نظارت انتخابي هاي تيم هاي ملي ورزش كارگري با مقدار آماره 879/129و از مهمترین نقاط ضعف آن حضور قهرمانان ملي به عنوان كارگر در مسابقات ورزش كارگري با آماره870/88 از با اهمیت ترین فرصت هاي ورزش کارگری كشور توجه علمي به قابليت فعاليت¬هاي ورزشي در افزايش راندمان كاري كارگران با آماره 620/97 و از با اهمیت ترین تهدیدهاي این بخش سطح فضاهاي موجود در بخش ورزش كارگري با مقدار آماره 560/75 می باشد. و در بخش ورزش همگانی با اهمیت ترین نقطه قوت آن قدرداني و تجليل از افراد يا گروه هاي يا كسب و كارهاي فعال در زمينه خدمات ورزشي همگانی با آماره169/19 می باشد و از مهمترین نقاط ضعف آن ايجاد زمينه هاي آموزش الگوهاي صحيح فعاليت حركتي در فضاي همگانی به صورت ايجاد ايستگاه هاي مشاوره ورزشي با مقدار آماره 806/177 می باشد و از با اهمیت ترین فرصت هاي این ورزش توجه به سيستم هزينه و نظارت بر بودجه در سازمان هاي ورزش همگانی با مقدار آماره ی 639/9 می باشد. و از با اهمیت ترین تهدیدهاي این بخش استفاده از رسانه هاي اجتماعي مجازي براي ترويج و توسعه ورزش همگانی با مقدار آماره 900/23 می باشد.
كلمات كليدي : ورزش کارگری ، ورزش همگانی ، توسعه پذیری
تاريخ دفاع : 1398-6-16