بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631941
نویسنده : فایزه فلاح
عنوان پایان نامه : بررسی خواص ضد میکروبی و مهاری عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) بر تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی از آلبومین سرم گاوی به عنوان یک پروتئین مدل
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , امیر آراسته,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: امروزه تحقیقات بر روی مواد فعال زیستی گیاهان به دلیل تاثیرات مفیدی که در زندگی دارا می باشد مانند خواص دارویی و استفاده در فرآیند تولید غذا رو به افزایش است. رزماری یکی از پر طرفدارترین گیاهان مدیترانه ای است که به دلیل ترکیبات فعال فراوان بخصوص متابولیت های کلاس ثانویه مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد میکروبی و مهاری عصاره رزماری بر تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی از آلبومین سرم گاوی به عنوان یک پروتئین مدل می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه، گیاه رزماری از گلخانه خریداری شد و سپس عصاره گیری با روش هیدروالکی صورت گرفت. ترکیبات موثره موجود در عصاره گیاه با استفاده از GC-Mass شناسایی شدند. روش دیسک دیفیوژن، چاهک و حداقل غلظت مهاری برای بررسی های ضد باکتریایی استفاده شد. همچنین برای خاصیت ضد آلزایمری عصاره رزماری توسط فعالیت مهاری آن در تولید مدل پروتئین های نانوفیبریل آمیلوئیدی محاسبه شد. نتایج: چند ترکیب موثر در رزماری که عمدتا شامل اندوبرونیول ، گلوکیتول ، ژرانیول ، بتا ریبوپیرانوزید ، فیتول ، فروجینول ، پیرولیدینون و ژیبرلین با فعالیت های مختلف بیولوژیکی مانند خاصیت آنتی اکسیدانی، آنتی آلزایمری و همچنین اثرات مفید ضد باکتریایی مشاهده شد. عمده ترین ترکیب شیمیایی موجود در عصاره گیاه رزماری ژیبرلین بود. خاصیت ضد میکروبی عصاره رزماری بر باکتری های پاتوژن نشان داد که MIC رزماری برای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس ائوروس به ترتیب 625/0 میلی گرم بر میلی لیتر و 625/0 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتیجه گیری: عصاره رزماری در غلظت نسبتا پايين در رشد باكتري هاي بيماري زا و توليد نانوبيوفيبريل هاي آميلوئيد، بسيار موثر است. بنابراین، می توان آن را به عنوان یک ترکیب ضد میکروبی طبیعی و ضد آلزایمر مورد استفاده قرار داد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: رزماری، خاصیت دارویی، دیسک دیفیوژن، ضد میکروبی، حداقل غلظت بازدارنده گی
تاريخ دفاع : 1397-6-22