بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920029707
نویسنده : سیده انسیه موسوی
عنوان پایان نامه : بررسی اختلال افسردگی و اضطراب در بین زنان جراحی نکرده و متقاضیان جراحی زیبایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیروس صالحی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش بررسی تفاوت زنان متقاضی جراحی زیبایی و زنان جراحی نکرده از نظر اختلالات اضطرابی و افسردگی بوده است. بر این اساس با استفاده از نمونه ای به حجم 300 نفر (150 متقاضی جراحی زیبایی و 150 نفر زنان عادی) فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های آماری مرتبطی چون تی تست و تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه های افسردگی بک و اضطراب بک می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین دو گروه زنان عادی و زنان متقاضی جراحی زیبایی از نظر افسردگی وجود دارد (زنان متقاضی جراحی زیبایی: 33.49؛ زنان عادی: 27.13). همچنین در بعد اختلال اضطراب نیز زنان متقاضی جراحی زیبایی در مقایسه با زنان جراحی نکرده نمرات بالاتری را گزارش داده اند (زنان متقاضی جراحی زیبایی: 33.49؛ زنان جراحی نکرده: 27.13). در ادامه آزمون تحلیل واریانس نیز حاکی از ان بود که تفاوت های دو گروه از نظر آماری معنادار بوده است.
كلمات كليدي : افسردگی، اضطراب، جراحی زیبایی
تاريخ دفاع : 1395-5-31