بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960020183
نویسنده : آزاده اجلالی صومعه سرايي
عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی (سطح بندی) عوامل مؤثّر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تأمين با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تکنیک DEMATEL
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد طالقانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ به‌موقع و دﻳﮕﺮ اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد کارایی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭼﺮﺧﻪ ﻛـﺎري‬ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﻳﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ به‌موقع، به‌منظور ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ و زمان‌بندی، ﻣﻮﺟﻮدي در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ نگه‌داشته می‌شد، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎﻟﻘﻮه‬ رواﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﺮﻳﺪار- تأمین‌کننده ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ،‬ به‌عنوان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﻛﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎ تأمین‌کنندگان ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ. ﻋـﻼوه بر راین‬ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن حمل‌ونقل و ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد را یک‌قدم ﺑﻪ ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و‬ ﻛﺎرﻛﺮد حمل‌ونقل نزدیک‌تر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺠﺴـﺘﻴﻚ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺷـﺪ و به‌عنوان‬ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ شناخته‌شده اﺳﺖ. با توجه به اينکه هدف از انجام اين پژوهش، شناسایی و رتبه بندی (سطح بندی) عوامل مؤثّر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تأمين است، می توان گفت که اين تحقيق ازنظر هدف، کاربردی است. تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت و روش، توصيفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. پس از استخراج ابعاد و شاخص های تحقيق با استفاده از مرور ادبيات پژوهش، از نظر 10 خبره اين حوزه استفاده شد. با توجه به مدل بدست آمده از تکنیک ISM و DEMATEL، بازگشت دارایی های ثابت زنجیره به عنوان تاثیرگذارترین عامل و بازگشت سرمایه در حال گردش به عنوان تاثیر پذیرترین عامل شناسایی شدند.
كلمات كليدي : زنجیره تامین، ISM،DEMATEL
تاريخ دفاع : 1398-6-17