بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950303007
نویسنده : مجتبی اولادی وطن
عنوان پایان نامه : تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمرانی(خوب) در کشورهای در حال توسعه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین شریفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فناوري اطلاعات به منزلة ابزاري نوين و بسيار كارامد در ارتباطات انساني، كاركردهاي متعددي دارد كه تأثير بر مديريت امور عمومي از جملة آنهاست. همگام با رشد و گسترش اين فناوري ها در جهان معاصر، اين كاركرد نيز توسعه يافته و در حال تبديل شدن به پارادايمي مهم در مديريت و ادارة كارامد جوامع در اقصي نقاط جهان است. از ديگر سو حكمراني خوب نيز به مثابة مقوله اي كه از ديرباز در بحث از كارامدي حكومت ها مطرح بوده است، در سال هاي اخير بار ديگر مورد توجه قرار گرفته و به يك معنا در مشروعيت بخشي دولت ها نقش اساسي ايفا كرده است. عنايت به گسترش حجم و كيفيت خدماتي كه از سوي جامعه و بخش هاي مختلف آن مورد انتظار است، بر دشواري تحقق حكمراني خوب افزوده و الزاماتي را براي آن تعريف كرده است؛ تا آنجا كه به نظر مي رسد تنها از رهگذر كاربست فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي مي توان به تحقق شاخص هاي حكمراني خوب در يك جامعه اميد داشت. ضمن توجه به رابطة تنگاتنگ فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي بر مقولة حكمراني خوب در ساليان اخير بر آن می باشد تا تحول حادث شده در مفهوم حكمراني خوب تحت تأثير فناوري اطلاعاتي را در چارچوب پرسش چگونگي اين تأثير در کشورهای در حال توسعه مثل ایران تاثیر گذار می باشد.
كلمات كليدي : واژگان كليدي: حكمراني، حكمراني خوب، دولت الكترونيك، فناوري اطلاعات و ارتباطات.
تاريخ دفاع : 1397-4-16