بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920579375
نویسنده : نیلوفر شفائی ناو
عنوان پایان نامه : تاثیر رهبری اخلاقی بر درگیر شدن در کار و فرسودگی هیجانی با توجه به نقش میانجی اعتماد به سرپرست (مورد مطالعه : شرکت مخابرات شهر تهران)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , حسین گنجی میا,
استاد مشاور () : ,
چكيده : درگيري شدن در کار به عنوان يك نگرش، متغير مهمي است كه به افزايش اثربخشي سازمان كمك مي كند. هرچه سطح درگيري شغلي كاركنان يك سازمان بالاتر باشد، اثربخشي آن نيز افزايش خواهد يافت .به منظور افزايش سطح درگيري شغلي بايد به تعيين كننده هاي آن نگاهي واقع گرايانه و همه جانبه وجود داشته باشد. از سوی دیگر فرسودگی شغلی نیز عاملی است که سازمان ها باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. عوامل بسیار زیادی بر درگیر شدن و فرسودگی شغلی تاثیر دارند که در این تحقیق تاثیر دو عامل رهبری اخلاقی و اعتماد به سرپرست مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این تحقیق تاثیر رهبری اخلاقی بر درگیر شدن در کار و فرسودگی هیجانی با توجه به نقش میانجی اعتماد به سرپرست در کارکنان اداره ی مخابرات مرکزی در شهر تهران است. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است و تعداد نمونه 312 نفر از کارکنان این سازمان هستند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه ي جغتای و همکاران است که در سال 2014 طراحی شده است. کلیه ی تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شده است. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از تحليل عاملي تاييدي و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار رهبری اخلاقی بر اعتماد ادراک شده ی کارکنان بود. از سوی دیگر تاثیر مثبت و معنی دار اعتماد کارکنان بر درگیر شدن در کار و تاثیر منفی اعتماد کارکنان بر فرسودگی هیجانی به تایید رسیده است. در نهایت نقش میانجی اعتماد کارکنان در رابطه ی بین رهبری اخلاقی با فرسودگی هیجانی و درگیر شدن در کار به تایید رسیده است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : درگیر شدن در کار، فرسودگی هیجانی، رهبری اخلاقی، اعتماد کارکنان، مخابرات تهران.
تاريخ دفاع : 1394-11-28