بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960075308
نویسنده : فرشته فلاح دیگسرا
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و مهاری عصاره دانه سویا (Glycine max) بر استیل کولین استراز و تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی از آلبومین سرم گاوی به عنوان یک پروتئین مدل
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :امیر آراسته, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: سویا (Glycine max) گیاهی از خانواده بقولات و از مهم‌ترین گیاهان روغنی است. دانه سویا سرشار از پروتئین و ترکیبات فیتوشیمیایی مختلف، به خصوص ایزوفلاون‌ها می¬باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و مهاری عصاره هیدروالکلی دانه سویا بر استیل‌کولین‌استراز و تولید نانوبیوفیبریل‌های آمیلوئیدی در پروتئین آلبومین سرم گاوی به¬عنوان یک پروتئین مدل است. روش‌ها: ابتدا دانه‌ی زرد رنگ سویا پودر شده، سپس عصاره‌ی هیدرواتانولی آن تهیه گردید. با روش گازکروماتوگرافی جرمی(GC-MS)، ترکیبات عصاره به¬دست آمد. اثرات ضد آلزایمری با سنجش فعالیت آنتی‌آکسیدانی به روش DPPH، بررسی مهار آنزیم استیل‌کولین‌استراز به روش المن و بررسی مهار تولید نانوبیوفیبریل‌های آمیلوئیدی به روش جذب سنجی کنگورد انجام شد. از تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی گذاره برای تائید حضور رشته¬های آمیلوئیدی استفاده شد. نتایج: حضور ماده‌ی مؤثره‌ی لینولئیک اسید مورد تائید قرار گرفت. بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ی سویا با روش DPPH با دوزهای مختلف نشان داد که با افزایش غلظت عصاره‌، درصد فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز افزایش می¬یابد. بررسی مهار آنزیم استیل¬کولین¬استراز با استفاده از آنالوگ سوبسترا به نام استیل تیوکولین یدید (ATCI) نشان داد که با افزایش غلظت عصاره‌ میزان مهار آنزیم افزایش می¬یابد. میزان عصاره در غلظت های بالا موجب کاهش تولید نانو رشته‌های آمیلوئیدی شد. این مطلب با تصاویر میکروسکوپ الکترونی مورد تائید قرار گرفت. نتیجه‌گیری: دانه‌های زرد سویا، با اثرات آنتی اکسیدانی و مهاری خوبی که بر آنزیم استیل¬کولین¬استراز دارند، می‌توانند کاندیدایی مناسب برای کاهش اثرات بالینی در آلزایمری باشند.
كلمات كليدي : دانه‌ی سویا، آلزایمر، آنتی‌اکسیدان، مهارکننده، استیل کولین استراز
تاريخ دفاع : 1398-06-13